Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Aktivity a dokumenty Cirkvi o obnovení praxe podávania Eucharistie malým deťom

   Keďže v minulosti bolo bežnou praxou podávanie Eucharistie malým deťom, pri skúmaní historických  prameňov neexistuje veľké množstvo dokumentov, ktoré by sa priamo zaoberali touto problematikou. Keď sme si všímali svedectvá v historickom kontexte,mnohí teológovia brali obrad podávania Eucharistie deťom ako niečo samozrejmé a preto ho v mnohých prípadoch ani nerozoberali. Až v neskorších časoch, pod vplyvom rôznych historických a teologických skutočností sa objavujú aj konkrétne nariadenia ohľadom tejto problematiky.

   Všimnime si však aktivity a dokumenty Cirkvi, ktoré sa zaoberajú otázkami kresťanskej iniciácie a podávania Eucharistie malým deťom v poslednom období.

   Orientalium Ecclesiarum, dekrét o výchovných katolíckych cirkvách 2. Vatikánskeho koncilu, obsahuje želanie, „nech všetci východní kresťania vedia a sú presvedčení, že si môžu, ba majú navždy zachovať svoje právoplatné litur­gické obrady a svoj spôsob života a že sa v tom nemajú za­vádzať zmeny, iba ak si ich vyžaduje skutočný organický vý­voj. Toto všetko majú teda s tou najväčšou vernosťou zacho­vávať východní kresťania sami, a preto si majú nadobudnúť čoraz väčšie vedomosti a čím dokonalejšiu prax v týchto ve­ciach. Ak sa však od nich nenáležite odchýlili vinou okol­ností alebo niektorých osôb, nech sa usilujú vrátiť k staro­otcovským tradíciám.“ (porov. OrientaliumEcclesiarum, 6).

   Dňa 7. decembra 1992 pápež Ján Pavol II. slávnostne schválil a odovzdal Cirkvi Katechizmus Katolíckej cirkvi. V katechizme má veriaci človek nájsť pomoc, ako pochopiť a sprostredkovať vieru ako celok, ako živú stavbu. Katechizmus má byť cestou k radosti z krásy a k úžasu nad životnou silou viery. Pre veriacich má byť „bezpečnou normou učenia Cirkvi“ a pomôcť im lepšie spoznať svoju vieru, hlbšie ju žiť a presvedčivejšie odovzdávať.

   V časti Ako sa slávi sviatosť krstu? Mystagógia sláveniačítame: „Prvé prijímanie Eucharistie.Keď sa novopokrstený stal Božím dieťaťom a obliekol si svadobné rúcho, je pripustený na „Baránkovu svadobnú hostinu” a prijíma pokrm nového života, Kristovo telo a krv. Východné cirkvi si uchovávajú živé vedomie jednoty uvádzania do kresťanského života, a preto dávajú sväté prijímanie všetkým novopokrsteným a birmovaným, a to aj malým deťom, pamätajúc na Pánove slová: „Nechajte deti prichádzať ku mne. Nebráňte im...” (Mk 10, 14).“

   Ďalším významným dokumentom v živote východných cirkví je Kódex kánonov východných cirkví (lat. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium – CCEO), ktorý je systematickým súborom cirkevného práva východných katolíckych cirkví a bol promulgovaný v roku 1990.

   V Kódexe kánonov východných cirkví v otázkach kresťanskej iniciácie a podávania Eucharistie deťom môžeme nájsť aj tieto vyjadrenia: „Sviatostná iniciácia do tajomstva spásy sa dovršuje prijatím božskej eucharistie, a preto sa má božská eucharistia po krste a pomazaní svätým myrom vyslúžiť kresťanskému veriacemu čím prv podľa normy partikulárneho práva vlastnej cirkvi sui iuris“ (kínon 697) a „Ohľadom účasti detí na božskej eucharistii po krste a pomazaní svätým myrom, majú sa dodržiavať, za prijatia vhodných opatrení, predpisy liturgických kníh vlastnej cirkvi sui iuris“ (kánon 710).

   V roku 1996 bola Kongregáciou pre východné cirkvi vydaná Inštrukciu na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví ako pomôcka východným cirkvám, ktoré sú v jednote s Rímskou cirkvou, v ich úsilí dať bohoslužobným sláveniam centrálne miesto, ktoré im patrí v cirkevnom živote, a to v úplnej vernosti duchu ich vlastných tradícii.

   Jedným z cieľov tejto Inštrukcie je viesť k lepšiemu prehĺbeniu chápania nesmierneho bohatstva, ktoré je vlastné autentickým východným tradíciám a ktoré sa má úzkostlivo chrániť a odovzdávať všetkým veriacim. (porov.Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví, 5)

   V kapitole VII. Sviatosti kresťanskej iniciácie ohľadom podávania Eucharistie deťom čítame: „V kán. 697 CCEO sa predpisuje, aby sa Eucharistia udeľovala čo najskôr po krste a pomazaní svätým myrom podľa noriem každej cirkvi sui iuris. Kán. 710 sa vracia k argumentu, ktorý vyžaduje, aby sa novopokrstené deti zúčastňovali na eucharistii, a odporúča, aby sa pri jej udeľovaní dodržiavali predpisy liturgických kníh každej cirkvi sui iuris. Táto legislatíva, špecifická pre východné cirkvi, vyžaduje si niektoré spresnenia. ... Bude preto úlohou kompetentných autorít prijať vhodné úpravy na návrat k pôvodnej praxi a vypracovať normy, ktoré najlepšie zodpovedajú vlastnej tradícii..... Eucharistia je chlebom života a deti sa ním majú živiť stále, totiž od krstu aj naďalej, aby mohli duchovne rásť.“ (porov.Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví, 51)

   Aj z týchto slov jednoznačne vyplýva, že rozhodnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku neprišlo nečakane, ale po dlhých  rokoch skúmania, a zakladá sa na oficiálnych cirkevných dokumentoch.  Obnovenie praxe podávania Eucharistie malým deťom je ďalším krokom objavovania vernosti vlastným bohoslužobným tradíciám, využijúc ich bohatstvo a odstrániac to, čo by pozmenilo ich autentickosť.

Nemáte oprávnenie aby ste mohli písať komentáre.Prosím prihláste sa!

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky