Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Aktivity a dokumenty Cirkvi o obnovení praxe podávania Eucharistie malým deťom

   Keďže v minulosti bolo bežnou praxou podávanie Eucharistie malým deťom, pri skúmaní historických  prameňov neexistuje veľké množstvo dokumentov, ktoré by sa priamo zaoberali touto problematikou. Keď sme si všímali svedectvá v historickom kontexte,mnohí teológovia brali obrad podávania Eucharistie deťom ako niečo samozrejmé a preto ho v mnohých prípadoch ani nerozoberali. Až v neskorších časoch, pod vplyvom rôznych historických a teologických skutočností sa objavujú aj konkrétne nariadenia ohľadom tejto problematiky.

   Všimnime si však aktivity a dokumenty Cirkvi, ktoré sa zaoberajú otázkami kresťanskej iniciácie a podávania Eucharistie malým deťom v poslednom období.

Čítať ďalej: Aktivity a dokumenty Cirkvi o obnovení praxe podávania Eucharistie...

Modlitba zasvätenia Prešovskej archieparchie Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

   Pane Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, ty nás miluješ večnou láskou. Dobrý pastier, položil si život za nás a pre našu spásu si sa obetoval skôr, než sme ťa poznali a mohli milovať. Láskyplný Ježiš, ty si tým, ktorí si ctia tvoje Božské Srdce, prisľúbil hojnosť svojich milostí. Ak sú spútaní nejakým hriechom, vyslobodenie. Ak sú vlažní, horlivosť. Ak sú horliví, vysokú dokonalosť. A všetkým ctiteľom bez rozdielu blažené skonanie a šťastné stretnutie s tebou vo večnosti.

Čítať ďalej: Modlitba zasvätenia Prešovskej archieparchie Najsvätejšiemu srdcu...

Podávanie Eucharistie malým deťom – dejinné súvislosti

   Iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, Eucharistia - sú sviatosti, ktoré človeka začleňujú do Cirkvi, jej života a do plného prežívania kresťanstva. Bežnou praxou v živote všetkých cirkví prvých storočí bolo neoddelené slávenie obradov iniciácie. Takéto slávenie iniciácie bolo vyjadrením toho, že také je aj jediné nerozdeliteľné dielo Otcovho a Synovho Ducha.

Čítať ďalej: Podávanie Eucharistie malým deťom – dejinné súvislosti

Aj deti majú prijímaním Eucharistie účasť na tele a krvi Ježiša Krista

   Človek, ktorý prijíma krst, stáva sa článkom spoločenstva Božieho ľudu a Kristovho tela, teda Cirkvi. Spoločenstvo založené v Kristovi, slávi jeho pamiatku a sprítomňuje si ho zároveň dovtedy, kým znova nepríde v sláve. Keďže medzi Kristovým vzkriesením a jeho príchodom prebieha čas, ktorého dĺžka je nám neznáma, nový Boží ľud, ktorý Ježiš vytvoril, oslavuje pamiatku vtelenia, smrti, oslávenia a druhého príchodu, a tak si uvedomuje zmysel svojej vlastnej existencie. Tak sa spomienkové liturgické slávenie stáva vzdávaním vďaky. Slávenie Eucharistie spĺňa potrebu slávenia, ktorá tkvie v Cirkvi ako v každej ľudskej spoločnosti. Potreba slávenia v Cirkvi je charakterizovaná osobitosťou, že Cirkev je totiž Božím ľudom a Kristovým telom.

Čítať ďalej: Aj deti majú prijímaním Eucharistie účasť na tele a krvi Ježiša Krista

Návrat k starobylej praxi podávania sv. prijímania nemluvňatám a malým deťom v Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku

   „Katolícka Cirkev má vo veľkej vážnosti ustanovizne, liturgické obrady, cirkevné tradície a spôsob života východných cirkví. Keďže tieto Cirkvi vynikajú úctyhodnou starobylosťou, prejavuje sa v nich apoštolská tradícia, ktorú máme od Otcov a ktorá tvorí časť Bohom zjaveného a nedeliteľného dedičstva Cirkvi“ (Orientalium Ecclesiarum 1).

   Sv. Ján Pavol II. v apoštolskom liste Orientale Lumen vyzýva na počúvanie východných cirkví, žijúcich interpretov pokladu tradície, ktorý ony uchovávajú a v jeho kontemplácii vidí prvky veľkého významu pre plnšie a integrálne pochopenie kresťanskej skúsenosti. Oproti akejkoľvek inej kultúre má totiž kresťanský Východ jedinečné a privilegované postavenie, lebo predstavuje pôvodný kontext rodiacej sa Cirkvi.

Čítať ďalej: Návrat k starobylej praxi podávania sv. prijímania nemluvňatám a...

Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

   Veľký pôst sa vo v Gréckokaotlíckej cirkvi na Slovensku začína pondelokom po Syropôstnej nedeli a končí sa v piatok pred Kvetnou nedeľou.

   Veľký štyridsaťdňový pôst je najprísnejším a najdôležitejším pôstnym obdobím.

   Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bola schválená Radou hierarchov dňa 6. októbra 2009.

Čítať ďalej: Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky