Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Webové odkazy komerčné

Najnovší užívatelia

  • semanp
  • Williampuse
  • Felixclins
  • Jasonwhoxy
  • dfnfdxtnsrtn

Zoznam všetkých textov z Liturgického roka

Svätý Rok milosrdenstva

   Pápež František vyhlásil v Katolíckej Cirkvi Svätý rok milosrdenstva, ktorý bude trvať od 8.12. 2015 do 20.11. 2016.

 

   Prečo práve rok milosrdenstva?

   Najlepšou odpoveďou na túto otázku je príhovor pápeža Františka, v ktorom sám vysvetľuje dôvody vyhlásenia tohto svätého roku: „ „Pocítiť silnú radosť z toho, že nás Ježiš opäť našiel, lebo ako Dobrý Pastier nás prišiel hľadať, lebo sme boli zblúdení“ (Homília na Prvé vešpery Nedele Božieho milosrdenstva, 11. apríla 2015): toto je cieľ, ktorý si Cirkev dáva v tomto Svätom roku. Takto si v sebe posilníme presvedčenie, že milosrdenstvo môže skutočne prispieť k budovaniu ľudskejšieho sveta. Obzvlášť v týchto našich časoch, keď je odpustenie iba zriedkavým hosťom v prostredí ľudského života, sa volanie po milosrdenstve stáva viac naliehavým, a to na každom mieste: v spoločnosti, v ustanovizniach, v práci i v rodine.“ (Príhovor pápeža Františka počas Generálnej audiencie dňa 9.12. 2015)

 

   Jubilejné sväté roky v Katolíckej cirkvi

   Katolícka cirkev začala s tradíciou Svätého roka v roku 1300 za pontifikátu pápeža Bonifáca VIII., ktorý počítal so slávením jubilea každých sto rokov. Od roku 1475 sa slávenie „riadneho svätého roku“ začalo opakovať po 25 rokoch, aby ho mohla zažiť každá generácia. Doteraz bolo 26 riadnych svätých rokov. Naposledy to bol Jubilejný rok 2000.

   Zvyk vyhlásiť „mimoriadny jubilejný rok“ siaha až do 16. storočia. V minulom storočí pápež Pius XI. vyhlásil Svätý rok 1933 pri príležitosti 1900. výročia vykúpenia, a v roku 1983 tak urobil Ján Pavol II. pri príležitosti 1950. výročia. Katolícka cirkev pripisuje Jubilejnému roku duchovný význam v možnosti obnoviť vzťah s Bohom a blížnym. To znamená, že Svätý rok je vždy príležitosťou k prehĺbeniu viery a k životu s novým úsilím o vydávanie kresťanského svedectva.

 

   Motto Svätého roku Milosrdenstva

   Motto Svätého roku  „Milosrdní ako Otec“ (prevzaté z Lukášovho evanjelia, 6,36) nabáda žiť milosrdenstvo podľa príkladu Otca, ktorý žiada nie odsúdiť, ale odpustiť a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov. Lk 6,37-38).

 

 

   Modlitba pápeža Františka na mimoriadny Svätý rok Milosrdenstva

   Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.

   Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi.

   Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke, akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”

   Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného.

   Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením.

   Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak.

   Na prosby Presvätej Bohorodičky, Matky milosrdenstva, zmiluj sa nad nami a spas nás, lebo si dobrý a miluješ nás. Amen.

 


   Svätý rok milosrdenstva v Prešovskej archieparchii

   V nedeľu 13. decembra 2015 prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ otvoril v Prešovskej archieparchii mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, vyhlásený Svätým Otcom Františkom, v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove otvorením Brány milosrdenstva.

   Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ ustanovil v Prešovskej archieparchii nasledujúcich sedem chrámov za miesta, v ktorých veriaci môžu získať plnomocné odpustky počas celého mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Ide o chrámy v jednotlivých častiach archieparchie, aby veriaci neboli hatení veľkou vzdialenosťou prijať milosti mimoriadneho roku.

   Jedná sa teda o tieto chrámy v Prešovskej archieparchii:

      - Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove

      - Chrám sv. Petra a Pavla v Poprade

      - Bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

 - Chrám Nepoškvrneného Počatia Presv. Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej
 

-  Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom

      - Chrám Božej múdrosti vo Svidníku

      - Chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Krásnom Brode

 

   Podmienky pre získanie úplných odpustkov mimorianeho svätého Roka milosrdenstva v určených chrámoch Prešovskej archieparchie

  1. Vykonať krátku púť do jedného z  chrámov určených pre získanie úplných odpustkov, vojsť do chrámu a prejsť bránou milosrdenstva vo vybraných chrámoch Prešpvskej archieparchie.  
  2. Pristúpiť k sviatosti zmierenia . Sviatosť zmierenia si možno vykonať v deň púte, ale aj pred ňou.
  3. Byť na slávení svätej liturgie a prijať Najsvätejšiu Eucharistiu. Obetovať ju na konkrétny úmysel za seba alebo mŕtveho.
  4. Pomodliť sa Verím v Boha, Otče náš, Raduj sa Bohorodička, Sláva Otcu za Svätého Otca a na jeho úmysly , ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi i celého sveta. 
  5. Mať snahu s Božou pomocou pracovať na formovaní osobnej kresťanskej dokonalosti zameranej na milosrdenstvo v každodennom živote.  

 

   Čo sú úplné odpustky? 

   Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy , ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Odpustky dostane náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých (Katechizmus Katolíckej cirkvi 1471).

Kde nás nájdete!

Telefón:

0903 771 596,
057 445 0654

Email:

hanusovce@grkatpo.sk
pavol.seman@grkatpo.sk
semanpalo@gmail.com

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky