Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Pánove sviatky

 

   Pod názvom Bohozjavenie sa rozumie sviatok, pri ktorom sa spomína a oslavuje krst Ježiša Krista v Jordáne (Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Lk 3, 21-22). Bohozjavením sa nazýva preto, že pri krste sa zjavila Presvätá Trojica: Otec hlasom z neba, Syn bol pokrstený a Svätý Duch zostúpil v podobe holubice.

   Sviatok Svätého Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Kristapatrí teda medzi najstaršie sviatky a zaraďuje sa k dvanástim veľkým sviatkom liturgického roku. Sláviť sa začal, ako to spomínajú mnohé svedectvá (sv. Kliment Alexandrijský, Apoštolská konštitúcia, sv. Ján Zlatoústy) už koncom 2. storočia a začiatkom 3. storočia. Tento sviatok prešiel z Východu na Západ. V Západnej cirkvi však postupne v tento deň oslavovali poklonu mudrcov, až sa 6. január napokon stal sviatkom poklony troch mudrcov. Pamiatka krstu Ježiša Krista sa presunula na 13. január.

   V dejinách sviatku na Východe môžeme takto rozlíšiť tri periódy:

1. V tejto perióde zahrňuje v sebe sviatok Bohozjavenia  narodenie Ježiša Krista, krst Ježiša Krista, poklonu mudrcov a prvý zázrak v Káne Galilejskej.

2.  V druhej perióde v 4. storočí, medzi vyššie uvedenými sviatkami, mal prvotné miesto sviatok Narodenia Ježiša Krista.

3. Táto perióda, ktorá sa viaže ku koncu 4. storočia, priniesla oddelenie sviatku Narodenia Ježiša Krista na 25. decembra a sviatok Bohozjavenia sa začal sláviť 6. januára.

 

   Svätenie vody

   So sviatkom Bohozjavenia je úzko spojené jordánske svätenie vody. Tento zvyk siaha do prvých storočí kresťanstva. V priebehu stáročí sa ustálili rozličné spôsoby posvätenia vody. Východný obrad pozná malé a veľké svätenie vody. Malé posvätenie vody býva 1. augusta, na sviatok chrámu a pri iných príležitostiach. Veľké jordánske svätenie vody sa koná dva razy v roku: v predvečer Bohozjavenia a na samotný sviatok Bohozjavenia.

   Jasné svedectvá o čase svätenia vody z prvých storočí neexistujú. Sv. Ján Zlatoústy hovorí o polnočnom svätení vody na sviatok Bohozjavenia. Od 5.storočia sa voda posviacala aj v predvečer sviatku. V prvom tisícročí cirkev praktizovala len jedno posvätenie vody, a to v predvečer sviatku Bohozjavenia. Aj starodávne grécke typikony predpisujú obrad posvätenia vody len v predvečer sviatku. Od 11.storočia sa udomácňuje obyčaj posviacať vodu dvakrát: v predvečer sviatku a v deň sviatku Bohozjavenia.

   Samotné posvätenie vody začína spevom Hlas Pánov, kňaz okiadza vodu a nasledujú tri čítania, ktoré sú oddelené prokimenom a spevom Aleluja: Iz (12, 3-6); 1 Kor (10, 1-4) a Mk (1, 9-11). Po evanjeliu nasledujú prosby z Veľkej ekténie, ktoré obsahujú tiež prosby na posvätenie vody Svätým Duchom. Pôvodne bolo týchto prosieb 26, v súčasnosti je v slovenských prekladoch 14 prosieb. Po prosbách nasleduje modlitba posvätenia vody Veľký si Pane..., ktorá pochádza od sv. Prokla (carihradský patriarcha v 5.storočí). Počas slov modlitby „Veľký si, Pane a veľkolepé je tvoje dielo. Niet primeraného slova, ktorým by sa mohli velebiť tvoje divy, lebo ty si svojou vôľou všetko stvoril. Svojou všemohúcnosťou riadiš svet“ ponorením jednou z trojitej sviečky žehná vodu  a to opakuje trikrát, takisto aj samotný text, ako aj úkon ponorenia sviece. Ide tu teda o trojité žehnanie s horiacou trojitou sviečkou. Pri ďalších slovách modlitby „Preto príď aj teraz, láskyplný Kráľu, a Svätým Duchom posväť túto vodu“ kňaz trikrát dýchne v podobe kríža na vodu a trikrát opakuje aj tento text. Pri slovách „Preto aj teraz, Vládca, posväť túto vodu svojim Svätým Duchom“ kňaz ponorenou rukou žehná vodu, opakujúc trikrát samotný text a aj úkon žehnania. Modlitba končí prosbami za rímskeho pápeža a biskupa. Nasledujú zvolania Pokoj všetkým!  a  Skloňte si hlavy pred Pánom s príslušnými odpoveďami ľudu i krátka modlitba požehnania prítomných v chráme i všetkých užívateľov jordánskej vody. Po modlitbe ľud spieva tropár sviatku Pri tvojom krste v Jordáne... , kňaz trikrát ponára kríž do vody a robí znamenie kríža. Potom kropí posvätenou vodou všetok prítomný ľud. Ľud spieva aj kondák sviatku Zjavil si sa dnes... a nasleduje prepustenie.

 

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky