Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Blažený hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup

   Liturgickú spomienku patróna našej farnosti si pripomíname 17. júla.

  Pavol Gojdič sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch, neďaleko Prešova v rodine gréckokatolíckeho kňaza Štefana Gojdiča a matky Anny, rod. Gerberyovej. Pri krste dostal meno Peter. Základné vzdelanie nadobudol v Cigeľke, neskôr v Bardejove a v Prešove. V štúdiu pokračoval na Gymnáziu v Prešove, ktoré ukončil maturitou v roku 1907. Nasledujúc Boží hlas, ktorý ho volal ku kňazstvu, nastúpil na štúdium teológie v Prešove. Keďže dosahoval vynikajúce výsledky, bol po roku poslaný na ďalšie štúdiá do Budapešti. Aj tu sa snažil viesť hlboký duchovný život. Už ako bohoslovec v seminári dostal od svojho špirituála usmernenie do života: „Život nie je ťažký, ale veľmi vážny“ - stalo sa preň akousi smernicou, ktorá ho sprevádzala celým životom. Po skončení štúdia bol 27. augusta 1911 v Prešove biskupom Dr. Jánom Vályim vysvätený za kňaza. Po vysviacke pôsobil krátky čas ako kaplán pri svojom otcovi. Po roku bol vymenovaný za prefekta eparchiálneho internátu a súčasne učil náboženstvo na meštianskej škole. Následne sa stal protokolistom a archivárom na biskupskom úrade. Ako kaplán bol poverený duchovnou správou veriacich v Sabinove. V roku 1919 sa stal riaditeľom biskupskej kancelárie.

Čítať ďalej: Blažený hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup

Svätý prorok Eliáš

   Liturgická spomienka svätého proroka Eliáša je v našom kalendári 20. júla.

   Eliáš pochádzal z Tesbe v Galaáde a vystupoval ako prorok za kráľa Achaba v 9.storočí pred Kristom. Doba jeho účinkovania sa vyznačovala tým, že viera v Bala takmer vytlačila vieru v Jahveho. Predpovedal Achabovi, že na zemi bude hlad, ako trest Boha za uctievanie Bala. Keď vyschol potok, išiel do Sarepty, kde rozmnožil múku a olej a vzkriesil syna vdovy. Po troch rokoch sa vrátil do izraelského kráľovstva a presviedčal ľudí o Božom hneve. Začalo kruté prenasledovanie Eliáša, ktorý ešte neskôr predpovedal smrť Ezechiášovi. Po odovzdaní úradu Elizeovi zázračne prešiel Jordán. Za Jordánom ho ohnivý voz vzal do neba (porov. 1 Kr a 2Kr).

   Vernosť Božiemu zákonu i za cenu veľkého utrpenia a ohrozovania života urobili z Eliáša obľúbeného a rozšíreného svätého, ktorému je zasvätený pomerne veľký počet chrámov.

Sv. apoštoli Cyril a Metod

   Slovanské národy začali uctievať sv. Cyrila a Metoda veľmi skoro po ich smrti. Aj napriek tomu, že v súčasnosti sa väčšinou hovorí o 5. júli,  v minulosti (ale už aj súčasný trend) si veriaci pripomínali svätých apošotlov počas niekoľkých dní v liturgickom roku. 14. februára sa slávi pamiatka smrti sv. Cyrila, 6. apríla pamiatka smrti sv. Metoda a 11. mája je sviatok obidvoch apoštolov. Postupne však tieto sviatky, vplyvom rozličných historických a politických dôvodov, upadali do zabudnutia.

   Na základe  dekrétu Leva XIII. z roku 1880 a aj nariadeniu Ľvovskej synody sa začala sláviť pamiatka učeníkov  5. júla. V roku 1987 vyhlásil pápež sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Liturgické reformy v posledných rokoch majú za následok to, že sa pri úcte slovanských apoštolov objavujú aj ich pôvodné dátumy – 14. február, 6. apríl a 11. máj.

Čítať ďalej: Sv. apoštoli Cyril a Metod

Svätí apoštoli Peter a Pavol

   Sviatok Svätých, slávnych a všechválnych apoštolov Petra a Pavla si v našom obrade pripomíname 29. júna. Čím boli známi títo apoštoli?

Čítať ďalej: Svätí apoštoli Peter a Pavol

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

   Sviatok Narodenia úctyhodného a slávneho Proroka, predchodcu a krstiteľa Jána slávime 24. júna a patrí k najväčším sviatkom sv. Jána Krstiteľa. Bol známy už v 4. storočí, keď sú známe homílie od sv. Jána Zlatoústeho, sv. Ambróza i sv. Augustína. Sv. Augustín napríklad hovorí: „V celom kresťanskom svete je slávený iba deň narodenia Ježiša Krista a sv. Jána Krstiteľa“ (pozn. sviatok Narodenia Panny Márie vtedy ešte nebol známym sviatkom).

Čítať ďalej: Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Svätý veľkomučeník Juraj

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj

(23. apríl)

 

   Svätý Juraj, ktorý sa narodil v rodine bohatých rodičov, vstúpil do vojska a dosiahol hodnosti vojvodu a komitu (vysoký dôstojník, ktorý sprevádzal cisára na cestách a bol jeho poradcom). V čase prenasledovania kresťanov rozdal svoj majetok chudobným, prepustil svojich otrokov, obvinil cisára z nečestného konania a verejne sa hlásil ku viere v Ježiša Krista. Jeho život je opradený mnohými legendami (vo väzení bol priviazaný ku kolu, za ktorým boli ostré klince, ktoré sa otáčali a trhali mučeníkovo telo; bol hodený do nehaseného vápna; bičovaný). Keď cisárova manželka Alexandra videla mučenie a vieru sv. Juraja, uverila v Ježiša Krista.

Čítať ďalej: Svätý veľkomučeník Juraj

Kde nás nájdete!

Telefón: 0903 771 596, 057 445 0654
Email: info@grkat-hanusovce.sk
Website: www.grkat-hanusovce.sk

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky