Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Webové odkazy komerčné

Najnovší užívatelia

  • semanp
  • Williampuse
  • Felixclins
  • Jasonwhoxy
  • dfnfdxtnsrtn

Veľká Noc

Usmernenia k sláveniu Paschy 2020

Milí moji veriaci,

posielam Vám usmernenia k sláveniu sviatkov Paschy, ale aj k vysluhovaniu sviatosti zmierenia a Eucharistie. Tieto usmernenia súvisia s mimoriadnou situáciou v našej krajine a vychádzajú z vyjadrenia vlády Slovenskej republiky, krízového štábu, Konferencie biskupov Slovenska, ale aj z inštrukcií Kongregácie pre východné cirkvi a analogicky aj z dvoch dekrétov Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

 1. Konferencia biskupov Slovenska na základe mimoriadnej situácie v našej krajine naďalej predlžuje zákaz slávenia verejných bohoslužieb aj na obdobie Veľkonočných sviatkov.

 2. Svätá spoveď: Vysluhovanie sviatosti zmierenia sa obmedzuje iba na nevyhnutné prípady pri zachovaní všetkých hygienických opatrení.

Prosím vás veriaci, aby ste tento stav rešpektovali a boli trpezliví. Ide o celoplošné obmedzovanie priamych kontaktov ľudí, čo je podľa odborníkov a civilných autorít nevyhnutné. Všetci však majme na pamäti, že Boh nám dal aj vieru aj rozum. Preto buďme zodpovední, predovšetkým voči zdraviu a životu našich rodín, ostatných ľudí, ale aj voči sebe samým. A nezabúdajme sa modliť a v tomto čase aj postiť.

Namiesto svätej spovede si treba vzbudiť dokonalú ľútosť.

Katechizmus Katolíckej cirkvi v článku 1452 hovorí:

„Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa «dokonalá» (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“

Teda urobte si spytovanie svedomia (podobne ako na svätú spoveď) a potom úprimne oľutujte všetky svoje hriechy s úmyslom (ten je dôležitý) mať na zreteli nekonečnú (dokonalú) Božiu lásku, ktorá je hlavným motívom našej ľútosti. Na prvom mieste ľutujem preto, že Boh, ktorého milujem, ma ako prvý nekonečne miluje a ja som páchal hriechy. Teda na prvom mieste nie je strach z večného zatratenia a iných trestov, ktoré hrozia hriešnikovi (nedokonalá ľútosť).

Úplné odpustky:Apoštolská penitenciária vydala 19. marca 2020 Dekrét o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie: (link) Na základe tohto dekrétu môžu rôzne skupiny veriacich, hlavné chorí, prijať úplné odpustky. Ide nielen o chorých na Covid-19, ale aj o zdravotníkov a všetkých, ktorí sa modlia na úmysel za zastavenie šírenia koronavírusu.

 

Vysvetlenie k úplným odpustkom: Keďže sme v mimoriadnej situácii a pre mnohých nie je možné ísť na svätú spoveď a na sväté prijímanie, treba si vzbudiť dokonalú ľútosť, to znamená ľútosť nad hriechmi z lásky k Bohu (nie zo strachu pred trestom): to môžeme urobiť tými slovami, ktorými ľútosť zvyčajne vyjadrujeme pri svätej spovedi (napr.: „Bože, Láska moja, teba milujem, preto svoje hriechy veľmi ľutujem. Nechcem viac uraziť tvoju dobrotu. Prosím ťa, odpusť mi pre Krv Kristovu“ a pod.). Takáto úprimná ľútosť, ak je spojená s predsavzatím vyspovedať sa, keď to bude možné, odpúšťa všetky hriechy, aj ťažké. Zároveň sa treba pomodliť na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Raduj sa, Bohorodička, Verím a Sláva Otcu...). Podrobnejšie vysvetlenie k odpustkom si môžete prečítať na tomto linku.

3. Eucharistia:

 Nakoľko nemôžeme prijať Eucharistiu, je veľmi vhodné a potrebné urobiť si duchovné sväté prijímanie, teda predovšetkým sa modliť s kantorom modlitbu Verím, Pane, a vyznávam... pred svätým prijímaní a zároveň s úprimnou túžbou po zjednotení sa s Kristom pomodliť sa počas svätého prijímania niektorú z možných modlitieb duchovného svätého prijímania.

Napr.: Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej Eucharistii skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po Tebe, ale keď Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v Tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Keďže väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu, niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej liturgie treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej liturgie, ktorá je sprítomnením veľkonočného tajomstva Ježiša Krista, jeho smrti a vzkriesenia. K sústredenému sláveniu prostredníctvom priameho prenosu nám môže pomôcť to, keď sa zapájame do patričných odpovedí a modlitieb veriacich. Môžeme mať pritom aj modlitebnú knihu podobne ako v chráme. Zároveň je vhodné, keď pri častiach, kedy sa v chráme stojí, aj doma vstaneme, prípadne, keď sa kľačí, aj doma kľakneme. Počas sledovania svätej liturgie nič nejeme, nepijeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch televíznych programov. Toto všetko sú vonkajšie prejavy, ktoré však vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý vyjadruje našu lásku k Ježišovi Kristovi.

4. Posvätenie ratolestí (bahniatok):

V tejto mimoriadnej situácii posvätenie bahniatok nebude formou, na akú sme zvyknutí. Kňaz sa v chráme za zatvorenými dverami pomodlí celú modlitbu požehnania ratolestí (bahniatok) s úmyslom a požehnaním pre celú farnosť. Doma si môžete prečítať evanjelium z Kvetnej nedele Jn 12, 1 – 18 (alebo Jn 12, 12 – 18). Zároveň v tomto výnimočnom prípade je možné, že napr. otec rodiny alebo najstarší v rodine (rodina ako domáca cirkev) vyslovujúc slová „V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ pokropí svätenou vodou ratolesti (bahniatka), ale nie je to nutné.

 5. Slávenie veľkonočných sviatkov v Prešovskej archieparchii:

Kňazi  vo svojich farských chrámoch bez účasti veriacich a za zatvorenými dverami budú slúžiť všetky obrady tak, ako ich bežne slávia počas Veľkonočných sviatkov.

 6. Program slávenia Veľkonočných obradov v našej farnosti:

        Svätý a veľký štvrtok: 17.00 hod. Božská liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

                                     a Sväté a spasiteľné strasti nášho Pána Ježiša Krista  

Svätý a veľký piatok: 09.00 hod. Kráľovské hodinky

     15.00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu,

     ale bez sprievodu s plaščenicou okolo chrámu.  

  Nie je možné si uctiť Ježiša Krista na plaščenici, chrám musí byť      zatvorený.

Svätá a veľká sobota: 08.00 hod. Jeruzalemská (nadhrobná) utiereň

            17.00 hod. Božská liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

           Svätá a veľká nedeľa Paschy - Svetlé Kristovo vzkriesenie:

05.00 hod. Veľká utiereň Vzkriesenia bez sprievodu okolo chrámu, požehnanie jedál

10.00 hod. Farská svätá liturgia  

14.00 hod. Veľká večiereň

 7. Posvätenie veľkonočných jedál:

Posvätenie jedál kňazom sa ruší. Odporúčam Vám pred požitím veľkonočných jedál zaspievať tropár Christos voskrese, prečítať jedno z veľkonočných evanjelií (Mt 28, 1 – 10, Mk 16, 1 – 8, Lk 24,1 – 12, Jn 20, 1 – 8) alebo prológ Jánovho evanjelia (Jn 1, 1 – 17). V tomto výnimočnom prípade je možné aby, napr. otec rodiny alebo najstarší člen rodiny (rodina ako domáca cirkev) vyslovujúc slová: „V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ pokropil svätenou vodou pokrmy, ale nie je to nutné. Kňaz po Veľkej utierni Vzkriesenia sa v chráme za zatvorenými dverami pomodlí celú modlitbu požehnania veľkonočných pokrmov s úmyslom požehnania jedál pre celú farnosť. Avšak v tejto situácii Vám chcem pripomenúť, že aj keď je posvätenie veľkonočných pokrmov ako svätenina niečo veľmi hodnotné, potrebné a aj veľmi pekné, predsa to nie je najdôležitejšia duchovná súčasť veľkonočného slávenia. Upriamte pozornosť na duchovné spojenie sa s kňazom, ktorý sa za hlaholu zvonov bude modliť v chráme Veľkú utiereň Vzkriesenia. V rodinách si zapáľte sviecu, prečítajte evanjelium o vzkriesení a zaspievajte  tropár Christos Voskrese.

Počas veľkonočných obradov pri súkromných modlitbách využívajte modlitebné knihy, brožúrky Christos Voskrese, Sväté Písmo (je Rok Božieho slova), ikony, svätý kríž, ratolesti (bahniatka), košík s veľkonočnými pokrmami a pod.

 8. Svetlý pondelok: 09.00 hod. Veľká utiereň, Svätá liturgia bez sprievodu okolo chrámu

  14.00 hod. Veľká večiereň

 Pozývam Vás sledovať priame prenosy prostredníctvom rôznych médií. Na Lazárovu sobotu 4. apríla 2020 o 18:00 hod. bude RTVS vysielať priamy televízny prenos svätej liturgie z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným slúžiacim a kazateľom bude otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Sväté liturgie a všetky obrady Paschy je možné sledovať na www.logos.tv a televízii Zemplín.

 „Je vzkriesenia deň, šťastím ľudia plesajme. Slávnosť Pánova Pascha. Veď od smrti k životu a zo zeme do nebies priviedol nás Boh náš, Kristus. Spievajme víťaznú pieseň.                                 Kristus slávne vstal zmŕtvych!

 Nech zmŕtvychvstalý Pán Vás žehná, sprevádza, ochraňuje,  posilňuje a dá pevné zdravie v týchto neľahkých časoch. Modlím sa za Vás, zo srdca všetkých  pozdravujem a prajem požehnanú a milostiplnú Paschu.

Christos Voskrese!                                                                                 Váš o. Pavol

 

Kde nás nájdete!

Telefón:

0903 771 596,
057 445 0654

Email:

hanusovce@grkatpo.sk
pavol.seman@grkatpo.sk
semanpalo@gmail.com

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky