Dnes je: , čas:  

Tvorba webu

Zvýraznenie úlohy rodiny pri odovzdávaní viery

   Rodina je jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva, hodnota, ktorú treba chrániť a rozvíjať. Od toho, aká je rodina sa odvíja obraz spoločnosti. Neoceniteľným poslaním rodiny je pomáhať deťom dosiahnuť plnú ľudskú veľkosť v podobnosti s Kristom.

   V Katechizme katolíckej Cirkvi čítame, že rodina je„prvou školou kresťanského života              a „školou plnšej ľudskosti“. Tu sa človek učí trpezlivosti a radosti z práce, bratskej láske, veľkodušnému a opätovnému odpúšťaniu a najmä uctievaniu Boha modlitbou a obetou svojho života“ (KKC 1657).

Čítať ďalej: Zvýraznenie úlohy rodiny pri odovzdávaní viery

Pastiersky list biskupov Slovenska k zasväteniu Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

   Drahí bratia a sestry!

   Aj keď podľa múdrosti antického filozofa „nevstúpime dvakrát do tej istej rieky“, predsa sú chvíle nielen v našom osobnom živote, ale aj živote Cirkvi i národa, keď sa treba zahľadieť do minulosti. Chceme sa z nej poučiť a nechať sa ňou inšpirovať pri zápase o ochranu hodnôt západnej kresťanskej civilizácie, do ktorej od čias svätých Cyrila a Metoda patrí aj náš národ.

Čítať ďalej: Pastiersky list biskupov Slovenska k zasväteniu Slovenska Božskému...

Aktivity a dokumenty Cirkvi o obnovení praxe podávania Eucharistie malým deťom

   Keďže v minulosti bolo bežnou praxou podávanie Eucharistie malým deťom, pri skúmaní historických  prameňov neexistuje veľké množstvo dokumentov, ktoré by sa priamo zaoberali touto problematikou. Keď sme si všímali svedectvá v historickom kontexte,mnohí teológovia brali obrad podávania Eucharistie deťom ako niečo samozrejmé a preto ho v mnohých prípadoch ani nerozoberali. Až v neskorších časoch, pod vplyvom rôznych historických a teologických skutočností sa objavujú aj konkrétne nariadenia ohľadom tejto problematiky.

   Všimnime si však aktivity a dokumenty Cirkvi, ktoré sa zaoberajú otázkami kresťanskej iniciácie a podávania Eucharistie malým deťom v poslednom období.

Čítať ďalej: Aktivity a dokumenty Cirkvi o obnovení praxe podávania Eucharistie...

Modlitba zasvätenia Prešovskej archieparchie Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

   Pane Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, ty nás miluješ večnou láskou. Dobrý pastier, položil si život za nás a pre našu spásu si sa obetoval skôr, než sme ťa poznali a mohli milovať. Láskyplný Ježiš, ty si tým, ktorí si ctia tvoje Božské Srdce, prisľúbil hojnosť svojich milostí. Ak sú spútaní nejakým hriechom, vyslobodenie. Ak sú vlažní, horlivosť. Ak sú horliví, vysokú dokonalosť. A všetkým ctiteľom bez rozdielu blažené skonanie a šťastné stretnutie s tebou vo večnosti.

Čítať ďalej: Modlitba zasvätenia Prešovskej archieparchie Najsvätejšiemu srdcu...

Podávanie Eucharistie malým deťom – dejinné súvislosti

   Iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, Eucharistia - sú sviatosti, ktoré človeka začleňujú do Cirkvi, jej života a do plného prežívania kresťanstva. Bežnou praxou v živote všetkých cirkví prvých storočí bolo neoddelené slávenie obradov iniciácie. Takéto slávenie iniciácie bolo vyjadrením toho, že také je aj jediné nerozdeliteľné dielo Otcovho a Synovho Ducha.

Čítať ďalej: Podávanie Eucharistie malým deťom – dejinné súvislosti

Aj deti majú prijímaním Eucharistie účasť na tele a krvi Ježiša Krista

   Človek, ktorý prijíma krst, stáva sa článkom spoločenstva Božieho ľudu a Kristovho tela, teda Cirkvi. Spoločenstvo založené v Kristovi, slávi jeho pamiatku a sprítomňuje si ho zároveň dovtedy, kým znova nepríde v sláve. Keďže medzi Kristovým vzkriesením a jeho príchodom prebieha čas, ktorého dĺžka je nám neznáma, nový Boží ľud, ktorý Ježiš vytvoril, oslavuje pamiatku vtelenia, smrti, oslávenia a druhého príchodu, a tak si uvedomuje zmysel svojej vlastnej existencie. Tak sa spomienkové liturgické slávenie stáva vzdávaním vďaky. Slávenie Eucharistie spĺňa potrebu slávenia, ktorá tkvie v Cirkvi ako v každej ľudskej spoločnosti. Potreba slávenia v Cirkvi je charakterizovaná osobitosťou, že Cirkev je totiž Božím ľudom a Kristovým telom.

Čítať ďalej: Aj deti majú prijímaním Eucharistie účasť na tele a krvi Ježiša Krista

Kde nás nájdete!

Telefón:

0903 771 596,
057 445 0654

Email:

hanusovce@grkatpo.sk
pavol.seman@grkatpo.sk
semanpalo@gmail.com

Záhradná 655/60
Hanušovce nad Topľou
094 31

Správcovia stránky